Skicka meddelande

Behandlingen på Mångsbo HVB

All omvårdnad behöver börja med omtanke och omsorg tycker vi. Missbruksbehandlingen på Mångsbo grundar sig på 12-stegsprogrammet. I det individuella upplägget har vi möjlighet att erbjuda samtliga klienter samtal med  terapeut .

12-stegsmodellen hand i hand med KBT och kriminalitetsprogram

Behandlingen på Mångsbo behandlingshem är modifierad för att det ska passa deltagarnas speciella ålder och särskilda behov. Vi har egna terapeuter på stället och jobbar med missbruk och kriminalitet parallellt under fas 1.

Ungdomarnas skilda behov skapar i vissa delar helt individuella upplägg medan vi bygger  missbruksbehandlingen på tolvstegsmodellen och kriminalitetsbehandling då kriminalitet ofta är en följd av missbruket.

Kriminalitetprogrammet som Mångsbo HVB arbetar utifrån syftar till att utmana den kriminella livsstilen samt de kriminella tankemönstren.

Vi låter vi också de ungdomar som behöver gå i  samtalsterapi i behandlingens senare skede göra detta. Detta för att möta underliggande orsaker till utagerande av olika slag t.ex själv-medicinering, självskadebeteenden och annat.

Utredningar

Mångsbo HVB har nu ett utredningsteam för kunna göra utredningar vid behov.

Vår syn på god kvalitet i behandlingen

Vid ett gott resultat förnekar klienten inte sin problematik, har förstått att det finns en lösning och bestämt sig för att prova den lösningen. Klienten vågar visa sina problem och är ärlig när det gäller att redovisa sina symtom och eventuella återfall i kriminalitet och drogmissbruk. Klienten har en vilja och inriktning mot att fortsätta leva ett drogfritt liv. Klienten har återknutit kontakten med sin egen familj. Klienten behöver göra en livsstilsförändring och söker sig till och är i ett annat socialt sammanhang/nätverk än tidigare. Klienten har återupptagit studier eller är i praktik/arbete. Klienten har funnit sig tillrätta med att ingå i en längre tids eftervård (t.ex. självhjälpsgrupper och strukturerad eftervård med erforderliga drogtester).

Ungdomen ska ges möjlighet till att utveckla strategier och förhållningssätt för att kunna känna en större trygghet, högre kompetens samt att lyckas med att få ett socialt acceptabelt liv med sammanhang, mål och en meningsfylld tillvaro utan droger och kriminalitet.

MEN för att uppnå goda resultat behövs också en god portion humor och en förmåga till uthållighet som våra behandlare bidrar med. Vi varvar arbete med avkoppling. Vi åker på aktiviteter för att erbjuda möjligheten till olika "prova på"- sysselsättningar i form av sport, kultur, uppträdanden, utflykter, skidresor, badresor konvent mm. Ungdomarna är själva med och föreslår helgaktiviteter.

All behandling utvärderas regelbundet. Vi är också med i Skandinavisk sjukvårdsinformations kvalitetsindex.

BBIC

Vi dokumenterar och vägleds av strukturen i BBIC (Barnets Behov I Centrum). Vår personal är utbildad i BBIC och huvuddelen av våra placerade ungdomars dokumentationsramar springer ur just BBIC.


BBIC utgår ifrån 7 viktiga livsområden: Hälsa, Utbildning, Känslo- och beteendemässig utveckling, Identitet, Familj och sociala relationer, Socialt uppträdande och klara sig själv. En aktuell vårdplan och genomförandeplan ska medfölja ungdomen vid inskrivningstillfället. Grundprinciperna bygger på en värdegrund, teori och metodsyn som är i linje med aktuell svensk barnavårdsforskning, lagstiftning och praxis. Principen om barn och unga i centrum ska ses som överordnad utifrån syftet med BBIC. Barnets bästa ska alltid beaktas, utredas och redovisas i arbetet.

Journalföring

Vi använder oss av det webbaserade journalföringsprogrammet  Infosoc för dokumentation, uppföljning och forskning.

Skolgång och behandling

Vi löser skolgången så snart som möjligt för placerade ungdomar på Mångsbo. Detta gäller både för grundskolenivå och gymnasium. Att få och kunna gå i skolan är en viktig del och ett mål i behandlingen på Mångsbo. Vi hjälper den unge att skapa rutiner för en lyckosam utbildning och väljer skola efter individuella behov.

Utsluss och praktik 

I utslussfasen ordnar vi boende och praktik för de ungdomar som behöver det. 

Kriminell identitet

Förutom individuellt utarbetade program för kriminalitetsbehandling har vi även ett starkt inslag av Kognitiv beteendeterapi (KBT) i behandlingsupplägget. I nätverksarbetet och i anhörigprogrammet finns också tydliga inslag av systemteori.

Huset och schemat

Den vardagliga skötseln av huset sker i samarbete med personalen och vi har ett väl strukturerat schema med blandade lektioner, föreläsningar och individuella uppgifter. Vi går också regelbundet på AA/NA-möten.

Anhörigprogram

På Mångsbo behandlingshem har vi utvecklat ett väl fungerande program för anhöriga. För att en behandling av detta slag ska kunna ge full effekt måste nätverksarbetet fungera. Vi anser att denna del av arbetet är oerhört viktig och i många fall direkt avgörande för om ungdomen lyckas eller inte.